Děkan fakulty ocenil vynikající práce studentů i akademiků a nově také přínos k popularizaci vědy

Cenu děkana fakulty obdrželi studenti za vynikající bakalářské, magisterské i doktorské práce. Ocenění za významný tvůrčí čin získal tým doc. Kláry Šeďové z Ústavu pedagogických věd FF MU a dr. Juraj Franek z Ústavu klasických studií FF MU. Prvním laureátem ceny za popularizaci humanitních a společenských věd se stal dr. Radomír Kokeš z Ústavu filmu a audiovizuální kultury. 

23. 11. 2020

V rámci Týdne humanitních věd se pravidelně koná slavnost, při níž děkan fakulty předává ceny za vynikající závěrečné práce studentů a za významný tvůrčí čin některého z akademiků. Tyto ceny jsou udělovány od roku 2013, letos k nim nově přibyla Cena děkana FF MU za popularizaci humanitních a společenských věd. Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením proběhla celá událost online v platformě MS Teams, a to za účasti sedmi desítek členů akademické obce. 

Týden humanitních věd je tradiční akce, jíž se fakulta od roku 2007 připojuje k mezinárodním oslavám Dne filozofie, který UNESCO stanovilo na třetí čtvrtek v listopadu.

Všem oceněným blahopřejeme!

Cena děkana FF MU za významný tvůrčí čin

ŠEĎOVÁ, Klára, ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, ŠVAŘÍČEK, Roman a SEDLÁČEK, Martin. Getting Dialogic Teaching into Classrooms. Making Change Possible. 
Heidelberg: Springer, 2020. 184 s. 
Ústav pedagogických věd

Publikace vyšla v prestižním nakladatelství Springer a je výsledkem více než desetiletého vědeckého zájmu výzkumného týmu vedeného doc. Klárou Šeďovou. Kniha přináší originální výsledky intervenčního výzkumu založeného na programu profesního rozvoje učitelů, které jsou cenným přínosem české pedagogické vědy pro vědu mezinárodní.

Kniha přispívá k porozumění toho, jak mohou učitelé zlepšit dialog ve třídě, a tím podpořit učení žáků. 

Monografie je založena na předpokladu, že dialog ve třídě lze použít jako nástroj pro učení žáků a studentů i k jejich intelektuálnímu rozvoji. Výzkumný tým v průběhu let provedl vedle intervenční studie také etnografická pozorování a rozsáhlé kvantitativní výzkumy na více než 600 žácích. Metodologické postupy týmu sahají od podrobných kvalitativních analýz dat získaných s pomocí rozhovorů a videonahrávek výuky až po pokročilé statistické analýzy agregovaných dat shromážděných prostřednictvím dotazníků, testů a pozorování ve školních třídách. Výzkumný tým také ve spolupráci s FI MU vyvinul vlastní mobilní aplikaci EduCoM pro sběr robustního množství dat s velkou přesností.

FRANEK, Juraj. Naturalism and Protectionism in the Study of Religions.
London – New York: Bloomsbury, 2020. 256 s.
Ústav klasických studií

Monografie sleduje vývoj teoretických přístupů k náboženské zkušenosti od předsókratovských filozofů až po současnost a zaměřuje se zejména na rozlišení naturalistického přístupu (jež se pokouší náboženství reduktivně vysvětlit) a protekcionistického přístupu (jež tvrdí, že náboženství je principiálně neredukovatelné a vědecká obec jej může pouze lépe nebo hůře pochopit). Textu má široký interdisciplinární záběr, který syntetizuje poznatky z klasické filologie, religionistiky a filozofie náboženství, jež jsou následně zasazeny do kontextu evoluční biologie a kognitivní vědy o náboženství. Práce představuje přepracovanou a rozšířenou verzí českého vydání, které vyšlo v roce 2017 v nakladatelství Masarykovy univerzity.

Cena děkana FF MU za popularizaci humanitních a společenských věd

Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury

Dr. Kokeš se dlouhodobě a soustavně věnuje propagaci oboru svého výzkumného zájmu, kterým jsou filmová estetika, dějiny kinematografie a naratologie. Prokazuje při tom schopnost popularizovat odborné uvažování o kinematografii a současně kultivovat diskusi a divácké kompetence v rozsahu, který je naprosto mimořádný. Svědčí o tom počty zhlédnutí videokomentářů k projekcím (v tisících), návštěvnost blogu (600 000 přečtení) nebo prodejnost učebnice filmové estetiky Rozbor filmu, u které se připravuje již pátý dotisk. Je velmi podnětným, zapáleným, srozumitelným a oblíbeným pedagogem, schopným oslovit publikum napříč generacemi, což dokazuje velká obliba jeho přednášek pro Univerzitu třetího věku s návštěvností pohybující se ve stovkách posluchačů. Spojení erudice a sdělnosti se promítá do pravidelné spolupráce s Národním filmovým archivem na DVD bonusech u prestižních edic archivních filmů. Skloubení kvantity a kvality u popularizačních výkonů dr. Kokeše je dokladem jeho zápalu nejen pro vědu samotnou, ale i pro posilování její prestiže a společenského vlivu. 

Cena děkana FF MU za vynikající disertační práci

1. místo
Mgr. Veronika Kloudová, Ph.D.
The Interaction of Functional Morphemes inside the Nominal Phrase
Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka, obor Český jazyk

Na vzorku 34 jazykových rodin a 50 jazyků, včetně češtiny, analyzuje autorka způsoby vyjadřování kategorie pádu, čísla a určitosti. Za hlavní přínos práce lze považovat to, že na základě nasbíraných dat zpřesňuje jednu z Greenbergových univerzálií (konkrétně univerzálii 39). Podle Greenbergovy původní formulace jsou morfémy čísla „téměř vždy“ blíže substantivu než morfémy pádu. V předkládané práci je tato formulace zpřesněna v tom smyslu, že k odchylkám od popsané zákonitosti dochází pouze v pozici za substantivem, zatímco v pozici před substantivem platí (v daném vzorku) bezvýhradně.

2. místo
Mgr. et Mgr. Helena Kramářová, Ph.D.
Der Kirchenmusikbetrieb im späten 18. Jahrhundert am Beispiel von Brünn und Wien im Vergleich
Vedoucí práce: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy, obor Hudební věda

Na rozdíl od většiny muzikologických studií, které se zabývají rozborem repertoáru, se Helena Kramářová zaměřila na hudební praxi kostelů sv. Štěpána ve Vídni a sv. Jakuba v Brně z pohledu sociálního postavení hudebníků. Prameny, z nichž čerpala, pocházejí z přelomové doby reforem Josefa II. v letech 1783–1784. Práce vychází z dosud neprobádaného archivního materiálu, který je systematicky a s nadhledem zpracován a ukazuje na nové přístupy k rozboru hudebního dění.

3. místo
Mgr. Jaroslav Bartík, Ph.D.
Těžební a dílenský areál na Stránské skále u Brna v neolitu až starší době bronzové
Vedoucí práce: doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.
Ústav archeologie a muzeologie, obor Archeologie

Disertační práce Jaroslava Bartíka představuje vskutku vyčerpávající dílo, které mnohostranně a komplexně pojímá problematiku těžby, zpracování a produkce štípané industrie ze Stránské skály ve vymezeném časovém intervalu. Práce je tím hodnotnější, že autor po několik let prováděl na lokalitě terénní výzkum a základ samostatné analýzy přinášející objevná zjištění tvoří archeologické prameny získané přímo jím samotným.

3. místo
Mgr. Ondřej Schmidt, Ph.D.
Politika, diplomacie, písemnosti. Komunikace mezi císařským dvorem a Mantovou v letech 1378–1437
Vedoucí práce: Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví, obor Pomocné vědy historické

Ve třech na sebe navazujících částech se autor disertace různými přístupy vypořádává s komunikací a diplomatickým provozem mezi říšskými panovníky na konci 14. a počátku 15. století a gonzagovskými vládci Mantovy. Hlavním přínosem je především vzorové traktování primárních, zahraničních pramenů a celkový heuristický postup, tedy snaha klást otázky pramenům spíše než klást si otázky a hledat pro ně prameny.​

Cena děkana FF MU za vynikající magisterskou diplomovou práci

1. místo
Mgr. Hanna Paulouskaya
Podoba války v tvorbě Viktora Astafjeva (na materiálu románu Prokletí a zabití)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky, obor Ruský jazyk a literatura

Rusky psaná práce zkoumá koncepci války v románu Viktora Astafjeva Prokletí a zabití. Zaměřuje se na kontextuálního pozadí tohoto díla, poukazuje na žánrovou heterogenitu románu a jeho jazykovou a stylotvornou rovinu. Autorka navíc srovnává Astafjevův román s novelami Konstantina Vorobjeva (Zabili je u Moskvy) a Vasil'a Bykova (Mrtvé to nebolí).

Autorka projevila výraznou akribii v oblasti historie a vývoje válečné prózy. Její práce se opírá o kvalitní znalosti celého Astafjevova díla, takže dokáže dobře hodnotit konkrétní analyzovaný román, který začleňuje do podstatně širšího kontextu ruské literatury.

2. místo
Mgr. Eduard Lazorík
Stredoveké rukopisné zlomky zo Slovenskej národnej knižnice vo fonde inkunábul, v základnom fonde a v knižniciach Zaiovcov, Aponiovcov, Učenej spoločnosti malohontskej a Antona Augustína Baníka
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví, obor Pomocné vědy historické

Práce se zabývá středověkými rukopisnými zlomky ve fondu inkunábulí, v základním fondu v knihovnách rodů Zai, Aponi, Učené malohontské společnosti a Antona Augustina Baníka v České národní knihovně. Bylo v nich objeveno celkem 99 fragmentů, které jsou v práci publikovány ve formě katalogu, jenž je členěn podle jejich obsahu a věku. Každý z nich je fotograficky dokumentován. Katalogu předcházejí studie věnované paleografickým, kodikologickým, muzikologickým a knihovědným aspektům zlomků.

Lazoríkova práce je vskutku výborná. Už v závěru magisterského studia dosáhl autor úrovně absolventa doktorského studia. Slovenská republika v něm získala nadějného odborníka v oblasti zpracování kodikologického materiálu, zejména materiálu fragmentárně dochovaného.

2. místo
Mgr. Tereza Menšíková
Dalits in the Light of Dhamma: Tension between Tradition and Modernity as a Shaping Process of the Collectiveness of Ambedkarite Buddhists
Vedoucí práce: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
Ústav religionistiky, obor Religionistika

Práce se věnuje otázce nejednotnosti buddhistické komunity v dnešní Maháráštře, přičemž propojuje dvě témata: tradici navájány a její vliv na formování kolektivity buddhistů a mobilizační strategie, které se tradice dotýkají. Výzkum se zaměřuje na analýzu napětí kolem diskurzů a praktik v každodenním životě, interpretaci tradice a následků sociálního jednání, které sleduje uskutečnění sociální změny a mobilizaci komunit. Analýza je založena na etnografickém výzkumu v Mumbai a v rurální části Maháráštry.

Jedná se o velmi poctivě provedený výzkum a napsaný text. Autorka dospěla k originálním závěrům, které jsou navíc přístupné i mezinárodnímu publiku.

2. místo
Mgr. Emília Weissová
Regestová edícia Knihy mestečka Mošovce 1564–1882 (1885)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví, obor Archivnictví

Práce formou regestové edice zpřístupňuje nejstarší dochovanou městskou knihu města Mošovce. Jejímu textu předchází zasazení dějin města a jeho právních poměrů do historických souvislostí. Na základě rozboru archiválie stanovila autorka charakter této městské knihy i zápisů v ní obsažených. Práce představuje užitečného a spolehlivého pomocníka pro každého, kdo by se rozhodl psát dějiny dané lokality.

Výsledkem práce E. Weissové je spolehlivá regestová edice, která je všeobecně použitelná, a tak představuje skutečný přínos pro historické bádání o městské diplomatice. Její výsledná podoba splňuje požadavky na publikování v odborné literatuře.

Cena děkana FF MU za vynikající bakalářskou diplomovou práci

1. místo
Bc. Tereza Mori
Intertextualidade nos contos fantásticos de Mário de Carvalho
Vedoucí práce: Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur, obor Portugalský jazyk a literatura

Bakalářská práce se zabývá intertextuálními odkazy ve vybraných fantastických povídkách Mária de Carvalha (A inaudita guerra da Avenida Gago Coutinho, Dies irae, Pede poena claudo, O nó estatístico). Primárním cílem je na základě konceptu intertextuality ukázat, jak Mário de Carvalho využívá v povídkách klasická témata, která jsou ironicky spojená s problémy současnosti a vnáší do textu nový smysl.

Práce je skutečně velmi zdařilá, a to hned z několika hledisek. Určitě je třeba zmínit rozsah použitých bibliografických zdrojů (nejen portugalsky psaných, ale i zahraničních). Velmi dobře je pojata vlastní výzkumná část, která vhodně propojena s částí teoretickou. Taktéž jazyková stránka je výborná. Kvalita práce je v kontextu naší portugalistiky opravdu výjimečná a svědčí o výrazném talentu autorky.

2. místo
Bc. Gajane Achverdjanová
Chapel of Saint Aquilino in Milan
Vedoucí práce: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Seminář dějin umění, obor Dějiny umění

Práce se věnuje kapli sv. Aquilina při bazilice sv. Vavřince za hradbami v Miláně. Autorka se soustředí jak na architekturu, tak na dekorace. Přestože se jedná o zásadní stavbu pozdní antiky, doba ani kontext jejího vzniku nebyly dosud jasně určeny. Navíc scházela i komplexní analýza celku, která by zahrnovala architekturu, dekorace a funkci budovy. Práce na tyto nedořešené otázky nejen poukazuje, ale pokouší se je velmi spolehlivě zodpovědět.

Zásadní je, že autorka přinesla novou hypotézu ohledně datování kaple sv. Aquilina, která dle ní vznikla pro Flavii Galu, manželku císaře Theodosia I. I přes drobné nedostatky v argumentaci se jedná o zásadní příspěvek pro studium pozdní antiky. Práce byla vysoce hodnocena zahraniční oponentkou, která se na studium pozdně antického monumentálního umění specializuje na univerzitě v Lausanne.

3. místo
Bc. Sabina Onderková
The Jigsaw Cooperative Method in the Czech Context
Vedoucí práce: PhDr. Simona Kalová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky, obor Anglický jazyk a literatura

Práce se zabývá jigsaw metodami kooperativního učení. V českém kontextu jsou tyto metody také známy pod názvy skládačka či skládankové učení. V potaz je brána nejen efektivita jednotlivých metod, ale také postoje žáků k těmto metodám. Výzkum s 60 žáky sedmého ročníku základní školy doplnila autorka o anonymní dotazníkové šetření mezi učiteli, a to se záměrem postihnout reálné využívání kooperativních metod ve výuce angličtiny na druhém stupni základní školy.

Tato mimořádně kvalitně zpracovaná bakalářská práce představuje originální výzkum kooperativního, tzv. skládankového, učení. Nanejvýš zajímavé závěry výzkumu jsou navíc bez velkých finančních i jiných nároků dobře uplatnitelné v pedagogické praxi. Rozsahem výzkumu i jeho detailním popisem převyšuje tato bakalářská práce stanovené nároky.

3. místo
Bc. Lukáš Žoha
Seřazení adverbií v českých adverbiálních frázích
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lucie Janků
Ústav českého jazyka, obor Český jazyk a literatura

Předmětem práce je sestavení jednotné české adverbiální hierarchie, přičemž za výchozí je považován model G. Cinqueho. Na češtinu zatím nebyla tato mezinárodně uznávaná teorie aplikována. V rámci výzkumu byla vytvořena testovací věta a postupně do ní byly vkládány dvojice adverbií, vždy v obou možných seřazeních. Na základě výsledků formuloval autor vlastní hierarchii, která z většiny reflektuje hierarchii navrženou Cinquem, a nadále tak podporuje myšlenku univerzálnosti adverbiálního seřazení napříč jazyky.

Práce je cenná tím, že integruje úzce bohemistické zkoumání do proudu mezinárodní lingvistiky způsobem, který snese nejpřísnější kritéria.

Záznam Slavnosti THV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info