Nejvyšší fakultní ocenění získal výzkum digitálních technologií v životě i v učení dospívajících

Studentky a studenti obdrželi cenu děkanky fakulty za vynikající bakalářské, magisterské i doktorské práce. Ocenění za významný tvůrčí čin získal tým pod vedením doc. Jiřího Zounka z Ústavu pedagogických věd FF MU. Za popularizaci humanitních a společenských věd byl oceněn kolektiv Centra raně středověkých studií pod vedením prof. Ivana Folettiho, cenu převzala také doc. Jarmila Bednaříková z Ústavu klasických studií FF MU. 

22. 11. 2022

Společné foto všech letošních laureátů Ceny děkanky. Foto: Alexandra Snováková.

V rámci Týdne humanitních věd se pravidelně koná slavnost, při níž nejvyšší zástupce fakulty předává ceny za vynikající závěrečné studentské práce a za významný tvůrčí čin. Tato ocenění jsou udělována od roku 2013, v posledních letech k nim také přibyly Cena děkana FF MU za popularizaci humanitních a společenských věd a Cena děkana FF MU za rozvoj zahraniční spolupráce. Slavnost proběhla v úterý 15. listopadu 2022 od 14:00 hod. –⁠ po dvou letech opět za účasti fakultní veřejnosti. 

Slavnost zahájila přednáška loňského laureáta Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin: prof. Václav Blažek z Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU představil Baltský a italický pantheon ve světle srovnávací jazykovědy​.

Součástí Slavnosti bylo také krátké vystoupení Akademického smíšeného pěveckého sboru Pečman pod vedením Jana Špačka, při němž zazněly skladby Wolfganga Amadea Mozarta a Leoše Janáčka. 

Všem oceněným blahopřejeme!

Cena děkana FF MU za významný tvůrčí čin

Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D., Mgr. Klára Záleská, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.​
Life and Learning of Digital Teens. Adolescents and digital technology in the Czech Republic

Cham: Springer Nature, 2022. 254 s. ​
Ústav pedagogických věd FF MU

Publikace vyšla v prestižním nakladatelství Springer a je založena na výsledcích několikaletého výzkumného projektu, který se zaměřil na to, jakým způsobem vstupují digitální technologie do každodenního života a učení adolescentů (digital teens), a to v různých kontextech a v různých prostředích. Na rozdíl od jiných výzkumů výzkumný tým pod vedením doc. Jiřího Zounka sleduje učení adolescentů nejen ve škole, ale i různé podoby jejich učení mimo formální vzdělávání, ať už v rodině, mezi vrstevníky nebo v online prostoru. Výzkum tak originálním způsobem přispěl k poznání jednoho z významných témat současného vzdělávání i pedagogiky, a to nejenom v České republice, ale představuje i přínos pro mezinárodní odbornou veřejnost.​

Cena děkana FF MU za popularizaci humanitních a společenských věd

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.​
Ústav klasických studií FF MU

Jarmila Bednaříková vydala pět obsáhlých monografií věnovaných Velkému stěhování národů, z obecného hlediska i hlediska jednotlivých etnik, která byla do stěhování národů zapojena, a přeložila některé dosud nepřeložené prameny, které z této doby pocházejí. Přestože jsou její práce navýsost odborné, současně jsou psány velmi srozumitelným stylem, takže našly velký ohlas i u širší veřejnosti, o čemž svědčí dotisky a opakovaná vydání.​

Další významnou oblastí jsou učebnice pro základní i střední školy, na jejichž tvorbě se paní docentka podílí. Mimo to je autorkou výukových materiálů pro žáky v rámci tzv. mjuniversity. Řadu let spolupracuje také s univerzitou třetího věku. Paní docentka je často vyhledávána redaktory z televize a rozhlasu, protože dokáže i o velmi složitých a kontroverzních tématech mluvit věcně a přesně, přitom však téměř s beletristickou dikcí.​

Kolektiv Centra raně středověkých studií pod vedením prof. Ivana Folettiho
Seminář dějin umění FF MU

Výčet popularizačních aktivit Centra raně středověkých studií je obsáhlý a zahrnuje celou škálu různých médií a forem medializace. V neposlední řadě také cílí na široké řady posluchačů. ​

Mezi popularizační aktivity patří: tvorba a projekce dokumentárních filmů, provoz youtube kanálu a dalších sociálních sítí, přednáškové cykly, putování za památkami pro veřejnost, knižní série, spolupráce s ČT Art, mezioborový podcast Středověk (jinak) trvá a další.​

​CRSS se snaží proniknout k ještě širšímu okruhu potenciálních diváků a využívá sociálních sítí k bližšímu kontaktu se stávajícími, minulými, ale i budoucími studenty Semináře dějin umění FF MU, což v poslední době dokládají motivační dopisy studentů středních škol, kteří směřují své další studijní kroky právě na brněnský SDU.​

Cena děkana FF MU za vynikající disertační práci

1. místo
Mgr. Jan Čapek, Ph.D.
The Figure of the Vampire: Schizoanalysis and the Commodification of Anxiety in Gothic and Horror Fiction​
Vedoucí práce: Stephen Paul Hardy, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU, obor Literatury v angličtině​

Dizertace se za pomoci aplikace Deleuzoguattariovské perspektivy, zaměřené na radikalizaci psychoanalytického myšlení Sigmunda Freuda a Jacquese Lacana, a jeho syntézu s historicky-materialistickou kritikou kapitalistického módu společenské produkce snaží o otevření postavy upíra širší interpretační perspektivě, než se zdá být možná v rámci obvykle aplikovaných psychoanalytických a historicky materialistických přístupů. Dizertace interpretuje upírovu funkci v kultuře jako podmíněnou kapitalistickým módem společenské produkce. ​

2. místo
Mgr. Monika Enenklová, Ph.D.​
Jinak než spálením podezřelých těl nelze.“ Případové studie k interpretaci posmrtné magie na moravsko-slezském pomezí​
Vedoucí práce: doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.​
Historický ústav FF MU, obor Historie –⁠ české dějiny​

Tématem disertační práce se stal fenomén posmrtné magie, která se v rámci českých zemí projevila na moravsko-slezském pomezí v 17. a 18. století na panstvích Bruntál a Sovinec, Libavá a Velké Heraltice. Na základě podrobné analýzy sedmi vybraných případů přináší komplexní obraz jevu, který je zasazen do kontextu proměny společenského diskurzu i situace na trestněprávním poli. V komparaci s badatelskou diskuzí věnující se lidové religiozitě a čarodějnické perzekuci v raném novověku se zabývá spouštěcími momenty, průběhem případů, zúčastněnými aktéry a jejich intencemi, přičemž současně sleduje vliv prostředí, dobových poměrů a sociální interakce v rámci komunity na pozadí širšího kulturně-společenského rámce. ​

3. místo
Mgr. et Mgr. Barbora Svobodová, Ph.D.​
Role literatury v systému meziválečného baťovského Zlína​
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.​
Ústav české literatury FF MU, obor Česká literatura​

Práce se věnuje roli literatury v rámci fenoménu meziválečného baťovského Zlína, na který pohlíží jako na komplexní společensko-podnikatelský systém vycházející z ideálů průmyslové modernity. Soustředí se jak na vizi literatury vhodné pro zaměstnance někdejšího obuvnického závodu odvozené především z představ a preferencí obou jeho čelních představitelů, tak také na jejich snahy tuto vizi uplatňovat, ať už prostřednictvím výchovy čtenářů, nebo snahou působit na spisovatele. ​

Cena děkana FF MU za vynikající magisterskou diplomovou práci

Mgr. Martina Ježová​
Vliv latiny na užití částic ve staré a střední češtině​
Vedoucí práce: Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Ústav českého jazyka FF MU, program Český jazyk a literatura ​

Práce se zabývá vlivem latiny na pragmatické a syntaktické vlastnosti staročeských a středněčeských výrazů „zajisté“ a „pak“. Předmětem analýzy jsou jejich funkce v různých typech vět dle postoje mluvčího a vývoj jejich slovosledu napříč starou a střední češtinou. Podrobná analýza funkcí je založena primárně na datech excerpovaných z korpusů Staročeská textová banka a Středněčeská textová banka Vokabuláře webového.​

Z posudku: Ke svému výzkumu autorka přistoupila zcela průkopnicky – vytvořila svou vlastní metodologii a následně analyzovala jazyková data (celkem cca 2,5 tis. dokladů)... Realizovaný výzkum přinesl zcela originální výsledky, týkající se jednak nových funkcí zjištěných u obou partikulí, dále jejich výrazné vývojové dynamiky a v neposlední řadě jejich slovosledného chování. Odhalil, jak velmi silným vlivem mohla latina na postupně se vyvíjející češtinu působit, a také v rámci zkoumaného fenoménu znovu potvrdil, jak výrazně byla střední čeština latinizována. ​

Mgr. Radoslava Kacová​
Design of Sequencing Data Management and FAIRification at Oncology Institute​
Vedoucí práce: Mgr. Zdenka Dudová, Ph.D.​
Katedra informačních studií a knihovnictví FF MU, program Informační studia a knihovnictví​

Jednou z techník, ktorú Masarykův onkologický ústav (MOU) využíva pre diagnostiku pacientov je sekvenácia DNA/RNA, ktorá generuje obrovské množstvo surových dát využiteľných pre ďalší výskum. Hlavným problémom, ktorým sa diplomová práca zaoberá je súčasná nemožnosť zdieľať tieto sekvenačné dáta s externými výskumníkmi kvôli ich nedostatočnému popisu a správe. Súvisiacim problémom sú vysoké kapacitné nároky na ukladanie veľkého množstva sekvenančých dát, ktoré sú v súčasnosti zálohované na prenosných médiách bez akéhokoľvek čistenia a spracovania. ​

Z posudku: Obhájená práce excelentně propojuje oblast aplikovaných informačních věd a datového kurátorství... Pracovat se sekvenčními daty DNA/RNA není zcela triviální dovednost a diplomantka precizním a systematickým postupem dokázala překonat četné metodologické problémy, které se s tímto interdisciplinárním tématem pojí. ​

Mgr. Martin Košťál​
Analýza vědeckého využití virtuální rekonstrukce​
Vedoucí práce: Mgr. Petr Dresler, Ph.D.​
Ústav archeologie a muzeologie FF MU, program Archeologie​

Základní otázkou na kterou magisterská práce odpovídá, je myšlenka zda virtuální rekonstrukce může být použita pro analýzu a zda tato data dokáží rozšířit stávající intepretace. To je provedeno na základě pramenné rešerše a aplikováním virtuálních experimentů, jehož základem je parametrický model středověké rurální architektury z období konce 14. století.​

Z posudku: Práce v našem prostředí přelomový význam, neboť jde o jeden z prvních pokusů o získávání nového horizontu dat ze 3D rekonstrukčních počítačových modelů (i v evropském měřítku se podobný typ prací teprve začíná etablovat).​

Cena děkana FF MU za vynikající bakalářskou diplomovou práci

Bc. Michaela Hulmanová​
Asymmetry of cumulative readings with distributive conjunctions: an experimental study​
Vedoucí práce: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky, obor Obecná jazykověda​

Táto práca skúma dostupnosť kumulatívnych čítaní pre českú distributívnu spojku i vzhľadom na subjektové a objektové asymetrie a distance distributivitu. Asymetria odkazuje na nepravidelnú dostupnosť kumulatívnych čítaní. Tieto nepravidelnosti pramenia z polohy i voči subjektu alebo objektu vety. Práca je založená na analýzach asymetrie kumulatívnych čítaní distributívnych univerzálov ako every a each v anglickom jazyku. Okrem subjektových a objektových asymetrií sa táto práca zameriava aj na skopus i, skúmajúc tak aj distance distributivitu.​

Z posudku: Michaela Hulmanová performed original and useful experimental research on a previously understudied issue... In fact, a revised version of this work […] would make a great contribution to leading conferences in the field such as Sinn & Bedeutung or SALT. ​

Bc. Vojtěch Svoboda
Hledání dostupné metody moderní analýzy reakčních časů v měření analytického/holistického kognitivního stylu​
Vedoucí práce: Mgr. David Lacko
Psychologický ústav FF MU, obor Psychologie​

Metody měření analytického a holistického kognitivního stylu využívající reakční časy jsou analyzovány buď příliš povrchně, nebo příliš zdlouhavě. V této pre-registrované práci tedy posuzujeme vhodnost použití analytického modelu posunutého lognormálního rozložení, který je relativně rychlý a informačně bohatý. Jeho výsledky srovnáváme s výsledky dvou dalších modelů: Linear Ballistic Accumulator a shifted Wald distribution model. Z našich výsledků vyplývá, že rychlejší model reakčních časů nemůže nahradit složitější modely bez značné ztráty informace. ​

Z posudku: Vojtěch Svoboda si musel samostatně a tvořivě poradit s pokročilými metodami statistické analýzy dat. Je samozřejmé, že na nadstandardně vysoké úrovni práce mají zásluhu také vedoucí a konzultant, kteří autora zapojili do svého výzkumného projektu, ale to je příklad dobré praxe, jak dosahovat výzkumných a publikačních úspěchů – předávat témata a metodologická řešení studentům už od této pregraduální úrovně. Za zmínku stojí, že přínos autora k řešení výzkumného úkolu už v bakalářském studiu byl zjevně tak výrazný, že ho ostatní řešitelé projektu uvedli jako spoluautora studie.​

Bc. Daniel Śniežek​
Breviář kněze Antocha z Přelouče jako hymnologický pramen​
Vedoucí práce: PhDr. Stanislav Tesař​
Ústav hudební vědy FF MU, obor Hudební věda​

Práce se věnuje komparaci liturgického a paraliturgického repertoáru přeloučského breviáře kněze Antocha s repertoárem Jistebnického kancionálu, a dále v pokusu o identifikaci věroučného zaměření pramene včetně muzikologické analýzy jeho paraliturgické vrstvy tvořené výběrem husitských písní.​

Z posudku: Pramen dosud nebyl reflektován ani v rámci starší české literatury, natož v české muzikologii. Práce představuje mimořádně argumentačně i formálně vyspělý text. Autor zde shromažďuje velké množství cenných informací, avšak také zde uplatňuje výtečné analytické postřehy, tj. oceňuji spektrum otázek, nad nimiž v kontextu pramene i jednotlivých písní uvažuje.​

Týden humanitních věd je tradiční akce, jíž se fakulta od roku 2007 připojuje k mezinárodním oslavám Dne filozofie, který UNESCO stanovilo na třetí čtvrtek v listopadu.

V letech 2018–⁠2021 se s vlastním programem zapojily také Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Chcete vědět víc?

Fotogalerie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info