Děkanka Irena Radová předala nejvyšší fakultní ocenění

Studentky a studenti obdrželi cenu děkanky fakulty za vynikající bakalářské, magisterské i doktorské práce. Ocenění za významný tvůrčí čin získal Dalibor Havel z Ústavu pomocných věd historických FF MU. Za popularizaci humanitních a společenských věd byla oceněna Hana Žižková z Ústavu českého jazyka FF MU.

14. 11. 2023

Foto: Alexandra Snováková.

V rámci Týdne humanitních věd se pravidelně koná slavnost, při níž nejvyšší zástupce fakulty předává ceny za vynikající závěrečné studentské práce a za významný tvůrčí čin. Tato ocenění jsou udělována od roku 2013, loni k nim také přibyla Cena děkana FF MU za popularizaci humanitních a společenských věd. Slavnost proběhla v úterý 14. listopadu 2023 od 14:00 hod. a zahájila ji přednáška laureátů Ceny děkanky za významný tvůrčí čin z loňského roku – doc. Jiřího Zounka a dr. Libora Juhaňáka. Společně představili vybrané výsledky výzkumu učení adolescentů a zamysleli se také nad výzvami, které stojí před pedagogickým výzkumem.

Součástí Slavnosti bylo také zahájení výstavy posterů, které vznikly z prací studujících nominovaných na letošní Cenu děkanky.

Všem oceněným blahopřejeme!

Cena děkana FF MU za významný tvůrčí čin

doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Die lateinische Schriftkultur in den böhmischen Ländern bis zum 12. Jahrhundert. Handschriften, Fragmente und Scriptoria

Wien : Böhlau Verlag, 2022. 607 s. ​
Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU

Cena děkana FF MU za popularizaci humanitních a společenských věd

Mgr. Hana Žižková, Ph.D.
Ústav českého jazyka FF MU

Hana Žižková se dlouhodobě věnuje popularizaci jazykovědné bohemistiky a zaměřuje se zejména na korpusovou a počítačovou lingvistiku. Významně se zapojuje do popularizačních aktivit jako Noc vědců, Týden humanitních věd či Týden učitelství, pravidelně pořádá exkurze, přednášky a workshopy pro středoškoláky a stála také například u řady oceněných středoškolských odborných prací (SOČ, Expo Science AMAVET či Česká hlavička). Svými jazykovými glosami pravidelně přispívá do časopisu Host, zapojena je také do iniciativy Zeptej se vědce na sociální síti X.

Cena děkana FF MU za vynikající disertační práci

1. místo
Mgr. et Mgr. Pavel Máša, Ph.D.
František Ladislav Rieger jako tvůrce a objekt české historické paměti​
Vedoucí práce: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
Historický ústav FF MU

Disertační práce se zabývá Františkem Ladislavem Riegrem jako tvůrcem a objektem české historické paměti. V první části je sledován Riegrův vztah k historii, jeho podíl na formování české historické paměti a jeho politika paměti. Druhá část práce se zabývá Riegrovou péčí o své místo v české historické paměti. Představena jsou různá média, skrze něž chtěl Rieger zachovat obraz své veřejné činnosti pro budoucí generace. Třetí část pojednává o závěru Riegrova života a obnovení jeho popularity. Sledována je role, kterou při tomto procesu hrála Riegrova schopnost „ztělesňovat“ moderní české dějiny.

2. místo
Mgr. Dan Řezníček, Ph.D.​
The transmission of intergroup aggression: Prestige, credible displays, and coalitionary signals
Vedoucí práce: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky FF MU

Zatímco konvenční přístupy ke studiu vůdčích osobností během meziskupinových konfliktů se soustředí na dominantní jedince (kteří ostatní nutí do agresivního chování) a na jejich nezbytnost během krizí (protože jejich rozhodnost údajně dosahuje potřebných výsledků), tyto přístupy opomíjejí další cesty, které jsou dostupné utrasociálnímu lidskému druhu. Na základě evolučních teorií agrese, kulturního učení, a lidské kooperativní a koaliční psychologie jsem testoval roli prestiže a důvěryhodnost zvyšujících projevů, pomocí kterých lze motivovat meziskupinovou agresi skrze obdiv—bez donucování. Ve čtyřech empirických studiích, které využívají laboratorní a přirozené experimenty, ukazuji že když nepřátelské vztahy mezi skupinami vytvoří poptávku po agresivním chování vůči nepřátelské skupině, lidská psychologie přesměruje vnímání parochiální agrese z dominantní na prestižní, čímž dokáže inspirovat účast na meziskupinové agresi dobrovolně. Rovněž ukazuji, že nákladné signály komunikované během kolektivních rituálů a víra v moralizující bohy ovlivňují reputaci parochiálních agresorů, čímž je dále podpořen vnitřně-skupinový přenos meziskupinové agrese.

3. místo
Mgr. Vojtěch Nosek, Ph.D.
Archeologická analýza s 
využitím 3D modelace: Nové metody klasifikace archeologických artefaktů
Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie FF MU​

Aplikace metod optické dokumentace (např. obrazové korelace) na archeologických artefaktech a následně provedená rekonstrukce 3D modelu umožňuje zisk standar-dizovaných dat. Jejich syntézou a dalším zkoumáním je možné získat informace nejen o artefaktu samotném, ale i o jeho tvůrcích a jejich společnosti. Ve třech případových studiích jsou popsány původní autorské metody klasifikace archeologických artefak-tů prostřednictvím analýzy 3D modelů a je argumentován přínos její aplikace v rámci běžné archeologické praxe.

Cena děkana FF MU za vynikající magisterskou diplomovou práci

Mgr. Sebastian Kheml
Human Parasites in the Ancient World
Vedoucí práce: Mgr. Jana Steklá, Ph.D.
Ústav klasických studií FF MU ​

Daná diplomová práce se pokouší shrnout nejvýznamnější lidské parazity ve starověku, pro které máme k dispozici dostatečné a přesvědčivé textové a/nebo archeologické prameny. Cílem je spojit informace z různých oborů, jako jsou dějiny starověku, parazitologie a archeologie, a předložit tak ucelený pohled na danou problematiku. Díky tomuto přístupu je možné vytvořit si představu o tom, (1) jak se parazit dostane ke svému hostiteli a jaké jsou jeho zdravotní důsledky, (2) do jaké míry si antičtí autoři uvědomovali skutečnou povahu parazitů a jak se jim snažili čelit a (3) v jaké fázi se nachází současné archeoparazitologické poznání.

Mgr. Daniel Pecka
Functions of dance in nuptial rituals: test on ethnographic data, an evolutionary approach
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.
Ústav religionistiky FF MU​

Táto diplomová práca skúma tanec ako nástroj signalizácie, ktorá je formou podvedomej neverbálnej komunikácie, v kontexte svadobných rituálov. Špecificky, štúdia skúma funkcie tanca v rámci týchto rituálov. Práca zároveň prispieva k evolučnej diskusii o tom, prečo sa behaviorálny prejav ako tanec objavil a akú rolu zohráva u súčasného človeka. Zvýšená pozornosť je venovaná medzikultúrnym databázam, ktoré sú zdrojom materiálu pre túto prácu, keďže ich vývoj a správne použitie sú predmetom aktuálnej vedeckej diskusie.

Mgr. Denisa Zapletalová
Byzantine to Early Islamic Transition: Settlement Dynamics in Israel and Palestine
Vedoucí práce: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.​
Ústav archeologie a muzeologie FF MU

Práce se zabývá přerodem z období byzantského na období raně islámské v oblasti Levanty, konkrétně v dnešním Izraeli a Palestině. Za využití statistických a komparativních metod vyhodnocuje podíl sídelní kontinuity – pro tento účel byla vytvořena databáze obsahující archeologické lokality exkavované Israel Antiquities Authority a publikované v časopise Hadashot Arkheologiyot.

Cena děkana FF MU za vynikající bakalářskou diplomovou práci

Bc. Adéla Košinarová
Cultural Co-optation: Commodifying the Hippie Movement and Appropriating Feminist Ideologies
Vedoucí práce: doc. Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU

Tato práce zkoumá fenomén kulturní kooptace prostřednictvím dvou případových studií: komodifikace hippie kultury a přetvořením hnutí Riot Grrrl a jeho feminismu. Prostřednictvím teorie Dicka Hebdige, který dělí kooptaci na komoditní a ideologickou, tato práce názorně ukazuje, jak mohou být kulturní hnutí manipulována dominantními silami pro své vlastní účely. Zkoumáním různých způsobů, jakými byla tato hnutí komercializována a domestikována, tato práce nabízí kritickou analýzu toho, jak je kulturní vzdor často ze strany dominantní společnosti přeměněn ve spotřební zboží.

Bc. Zuzana Urbanová
Tempietto Longobardo in Cividale del Friuli
Vedoucí práce: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History
Centrum raně středověkých studií – Seminář dějin umění FF MU

Tato bakalářská práce se soustředí na Tempietto Longobardo, výjimečný raně středověký monument ležící v severoitalském městě Cividale del Friuli. Předmětem práce je nejenom stavba samotná, ale i její působivé dekorace, zejména dochované figurální i anikonické štuky a původní malby. Na Tempietto je nahlíženo z několika perspektiv: práce se snaží monument topograficky upevnit a zmapovat rovněž jeho dlouhý život. V souladu s těmito částmi je následně provedena hypotetická rekonstrukce původní podoby vnitřní dekorace. Klíčové jsou však zejména části pracující s datací Tempietta, jeho ikonografií, ikonologií a funkcí. Ve snaze pochopit původní dekorace je významná pozornost věnována rovněž elementu přirozeného světla ve smyslu jeho praktické role i symbolických konotací.

Bc. et Bc. Timotej Šujan​
Selected approaches to solving self-referential paradoxes
Vedoucí práce: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie FF MU

Cílem této práce je prozkoumat vybrané přístupy k řešení sebereferenčních paradoxů. Zkoumáme zejména Priestův přístup v podobě jeho Inclosure Scheme a Russellův přístup v podobě jeho ramifikované teorie typů. Oba tyto přístupy sdílí předpoklad, že všechny (relevantní) sebereferenční paradoxy sdílí jednotnou strukturu. Kromě toho krátce zkoumáme tento univerzalistický přístup i obecně a v kontextu moderních paradoxů.

Týden humanitních věd je tradiční akce, jíž se fakulta od roku 2007 připojuje k mezinárodním oslavám Dne filozofie, který UNESCO stanovilo na třetí čtvrtek v listopadu. Letos se s vlastním programem připojilo jedenáct fakult.

Chcete vědět víc?


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info