Slavnost Týdne humanitních věd 2022

  • 15. listopadu 2022
    14:00 – 16:00
  • posluchárna B2.13, Arna Nováka 1, Brno

Slavnost Týdne humanitních věd na FF MU zahájí přednáška laureáta Ceny děkana za významný tvůrčí čin z loňského roku – prof. Václava Blažka. Následně předá děkanka fakulty ocenění za nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské závěrečné práce, udělí Cenu děkanky za významný tvůrčí čin roku 2022 a Cenu za popularizaci vědy.

Všichni jsou srdečně zváni k účasti na slavnosti!
Děkanka fakulty vyhlašuje na dobu konání akce děkanské volno.

Z programu

Baltský a italický pantheon ve světle srovnávací jazykovědy
Přednáška laureáta Ceny děkana za významný tvůrčí čin roku 2021 prof. Václava Blažka
O baltské mytologii jsme informováni, žel, pouze fragmentárně. K dispozici jsou dva hlavní zdroje informací: (a) kroniky sepsané zpravidla luteránskými duchovními; (b) folklor zaznamenaný převážně až v 19. a 20. století. Navzdory blízkosti baltských a slovanských jazyků v mytologických tradicích obou indoevropských větví nacházíme velmi málo společného. Nejinak tomu je s případnou souvislostí mytologických tradic baltských a germánských. Germánská mytologie vykazuje významný průnik s mytologií keltskou, i když jde pravděpodobněji o vliv keltského substrátu v severozápadní kontinentální Evropě než společné dědictví. Podobně i slovanská mytologická tradice vykrystalizovala díky silnému vlivu mytologie íránské. Následující příspěvek si klade za cíl ukázat, že ani baltská mytologie není v kontextu indoevropské mytologie izolována. Jedno baltské apelativum a osm theonym poměrně přesvědčivě odpovídá devíti italickým theonymům, a to v rovině etymologické i funkční. Nicméně, tento relativně vysoký počet korespondencí nelze vysvětlit kontaktem jako v případě keltsko-germánských a íránsko-slovanských korespondencí v mytologické terminologii. Jestliže chybí jakékoliv důkazy o přímých baltsko-italických kontaktech (s výjimkou dálkového obchodu s jantarem, který sotva mohl zprostředkovat i výměnu mytologických jmen a syžetů), musíme předpokládat, že jde o zakonzervované archaismy reprezentující indoevropský mytologický slovník po oddělení helénské větve s předky albánštiny, arménštiny a dalších mimoevropských větví indoevropského prajazyka.

Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus
Akademický smíšený pěvecký sbor Pečman pod vedením Jana Špačka
Uvedení známé Mozartovy duchovní skladby na akademické půdě fakulty je příspěvkem k diskuzi nad tématem letošního Týdne humanitních věd – proměny kultury a vlivu prostředí na recepci uměleckých děl. Dále zazní také výběr z Ukvaldských písní Leoše Janáčka. 

Více o cenách děkana Další akce Týdne humanitních věd

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info