Děkan ocenil významné osobnosti fakultního života pamětními medailemi

Jejich předávání proběhlo v rámci slavnosti ke stému výročí zahájení výuky na fakultě v Týdnu humanitních věd. Kvůli epidemické situaci bylo pro fakultní veřejnost pouze streamováno, záznam je však dostupný také zpětně.

22. 11. 2021

Foto: Marek Augustin

Letošní Týden humanitních věd zahájila netradiční a výjimečná událost, kterou si vyžádalo letošní výjimečné výročí – na podzim roku 2021 si totiž připomínáme výročí sta let od doby, kdy byla na filozofické fakultě zahájena pravidelná výuka. Při této příležitosti se děkan fakulty, prof. Milan Pol, rozhodl ve větším měřítku, než je obvyklé, ocenit významné osobnosti fakultního života fakultními pamětními medailemi. Ty se udělují nejen za zásluhy o rozvoj vědy, ale také za výjimečnou péči o záležitosti spojené s chodem fakulty. Proto byli mezi oceněnými kromě zasloužilých akademiků také zástupci neakademické sféry.

Seznam oceněných

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

Docent Mikuláš Bek řadu let na fakultě vedl Ústav hudební vědy FF MU, posléze působil jako prorektor pro vnější vztahy a poté dvě období jako rektor Masarykovy univerzity. Byl jedním z iniciátorů přeměny studijní nabídky na Masarykově univerzitě.

Jarmila Hudečková

Paní Jarmila Hudečková po léta úspěšně pracovala na sekretariátech několika akademických pracovišť, v posledních téměř deseti letech působí na sekretariátu děkana. Současně se věnuje administrativní části provozu Vědecké rady FF MU.

Ing. Ivo Jurtík

Ivo Jurtík vykonává po řadu let funkci tajemníka fakulty. Významně se angažoval v obou fázích rekonstrukce historického areálu fakult.

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

Profesor Tomáš Knoz je čelným představitelem historických oborů na fakultě i mimo ni, řadu let vykonával funkci proděkana fakulty pro výzkum a rozvoj, v níž se významně angažoval mimo jiné i při rekonstrukci historického areálu fakulty.

prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

Profesorka Marie Krčmová je přední představitelkou bohemistiky na fakultě i mimo ni, vychovala řadu studentů, kteří dnes úspěšně působí v oboru. Více jak deset let vedla Ústav jazykovědy FF MU, pracovala ve fakultním i univerzitním senátu a dalších akademických grémiích.

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Profesor Josef Krob je jedním z čelných představitelů oboru filozofie na fakultě, řadu let vykonával funkci proděkana a po dvě funkční období také děkana fakulty – během těchto období prošla fakulta úspěšně zásadní fází rekonstrukce historického areálu.

prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Profesor Jiří Kroupa je čelným představitelem uměnovědných oborů na fakultě. Vedl Seminář dějin umění FF MU, byl proděkanem pro vědu a vývoj, dosud působí v akademických grémiích fakulty.

prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

Profesor Jiří Malíř je čelným představitelem historických oborů na fakultě, řadu let vedl Historický ústav FF MU a působil ve významných akademických grémiích fakulty.

Mgr. Daniel Mikšík

Magistr Daniel Mikšík po léta úspěšně vede Centrum informačních technologií na fakultě. Pod jeho vedením se toto pracoviště stalo významnou oporou prakticky všech hlavních oblastí fakultního provozu.

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

Profesorka Jana Nechutová je čelní představitelkou klasické filologie na fakultě i mimo ni. Vychovala řadu svých úspěšných nástupců a nástupkyň. Úspěšně působila jako vedoucí Ústavu klasických studií FF MU, proděkanka a posléze i děkanka fakulty.

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Profesor Ivo Pospíšil je čelným představitelem slavistiky na fakultě i mimo ni. Po řadu let vede Ústav slavistiky FF MU a angažuje se v akademických grémiích fakulty.

Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.

Jeffrey Alan Vanderziel po řadu let vedl Katedru anglistiky a amerikanistiky na fakultě a současně úspěšně působil ve fakultním i univerzitním senátu. V současné době je pověřen vedením Centra rozvoje pedagogických kompetencí, pracoviště, které se podílí na pedagogické podpoře výuky na fakultách Masarykovy univerzity.

Bez popisku

Pamětní medaile zdobí výjev hlavy bohyně Athény, patronky moudrosti a vzdělanosti. Kromě nich obdrželi všichni ocenění také latinskou pamětní listinu.

Text listiny k pamětní medaili

Q. B. F. F. F. S.

Nos Decanus Consiliumque Facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae singularia merita singularibus praemiis honorare cupientes, nummos facultatis nostrae memoriales, imagine Palladis Athenae, deae clarissimae et patronae totius sapientiae, ornatos cudi iussimus, quos sollemnibus occasionibus acciperent, qui in litteris et scientiis colendis vel in ipsis facultatis nostrae rebus adiuvandis eximiam quandam et prosperam operam posuissent.

Itaque cum nominatus condicionibus huius honoris plene satisfecisset, communi omnium sententia decrevimus, ut Nummo Facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae gratae memoriae causa ornaretur, in cuius rei fidem hasce litteras conscribendas curavimus.

Ať je to k dobru, prospěchu, štěstí a radosti!

My, děkan a rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, chtějíce oceniti význačné zásluhy význačnými odměnami, nechali jsme ukouti pamětní medaile naší fakulty ozdobené výjevem Palady Athény, přeslavné to bohyně a patronky veškeré moudrosti, aby totiž tyto medaile mohli obdržeti při slavnostních událostech ti, kteří vynaložili jisté vynikající a užitečné úsilí ať už ve vědeckém bádání či v péči o chod naší fakulty. 

A tak vzhledem k tomu, že jmenovaný podmínkám této pocty plně vyhověl, rozhodli jsme za obecného souhlasu všech, aby byl na milou paměť ozdoben medailí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, a na důkaz této skutečnosti nechali jsme vyhotoviti tuto listinu.

Hostem slavnostního shromáždění byl rektor Masarykovy univerzity, prof. Martin Bareš. Úvodem zazněla krátká přednáška proděkana Lukáše Fasory ohlížející se za uplynulými sty lety výuky na fakultě. Pohledem na současnou situaci ji posléze doplnil děkan Milan Pol. V závěru zazněla ve světové premiéře skladba studenta FF Matouše Dvořáka zkomponovaná speciálně k letošnímu výročí v rámci umělecké soutěže Hrušková aféra ještě po sto letech.

Vzhledem k epidemické situace se slavnostního aktu bohužel mohli zúčastnit pouze ocenění s doprovodem a zástupci vedení fakulty a univerzity. Pro širší akademickou obec však byl k dispozici na fakultním YouTube kanále přímý přenos, který je dostupný i zpětně ze záznamu.

Fotografie z akce

1921–2021
Sto let od zahájení výuky. Slavíme!

Zjistěte více


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info